Ingyenes kiszállítás: Magyarország 40.000 Ft-tól
Kiszállítás 1-2 munkanapon belül
Több, mint 500 termék

AdatvédelemAdatkezelési tájékoztató

a www.studex.hu, www.studexwebshop.hu, www.fullyukasztas.info, www.medisept.hu

weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére


Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

 

Az adatkezelő megnevezése:

STUDEX Hungary Kft.

Az adatkezelő székhelye:

1067 Budapest, Teréz krt. 23.

Az adatkezelő telefonszáma:

+36 (1) 312-1397

Az adatkezelő e-mail címe:

adatvedelem@studex.hu

Az adatkezelő weboldala:

www.studex.hu, www.studexwebshop.hu, www.fullyukasztas.info, www.medisept.hu

A szabályzat tartalmáért felelős személy:

Nagy Éva ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve:

dr. Cserteg Balázs

Adatvédelmi tisztviselő beosztása:

jogi képviselő

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

cserteg.balazs@cserteg.hu

 

Fogalommeghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a  személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös  figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az  adatvédelem  elveit  minden  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Felelős cégként, nem használunk automatizált döntéshozatali eljárásokat, vagy profilalkotást.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes

adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy  levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.


Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás

Cím:

Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Számlázási cím:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Szállítási cím:

Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai

A termék azonosítása.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

A  felhasználó  adatkezelési  hozzájárulását  a  weboldalon  található  és  kifejezetten  erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A  számlaadatok  módosítása  vagy  törlése  kezdeményezhető  e-mailben,  telefonon  vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Számlázási cím:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Szállítási cím:

Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám/  adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

  

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul  betartjuk a vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának  ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a

fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

Google Analytics és Google AdWords

 A   Google   Analytics   anonimizáló   funkcióval   együtt   történő   alkalmazására,   és felhasználására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

 A jelen weboldalon az adatkezelő a Google Analytics elemet anonimizáló funkcióval együtt helyezte el. A Google Analytics egy web analitikai szolgáltatás. A web analitika a weboldal látogatók viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtését, csoportosítását, és elemzését jelenti. A web analitikai szolgáltatás többek között arra vonatkozóan gyűjt adatokat, hogy a látogató milyen weboldalról érkezett (referáló oldal), valamint, hogy milyen (al)oldalakat nyitott meg a weboldalon, milyen gyakorisággal és mennyi ideig. A web analitikai szolgáltatások főként egy weboldal optimalizálásának célját szolgálják, valamint lehetővé teszik az internetes reklámtevékenységek költség-haszon elemzésének elvégzését.

A Google Analytics működtetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

A Google Analytics által nyújtott web analitikához az adatkezelő a "_gat. _anonymizeIp” funkciót használja. E funkció által, az érintett internet kapcsolatának IP-címét a Google rövidíti és anonimizálja, amikor a weboldalt az Európai Unió valamely tagállamából, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződéses államából keresték fel.

A Google Analytics elem használatának célja a weboldalunkra irányuló forgalom elemzése. Az összegyűjtött adatokat és információkat a Google többek között a weboldalunk felhasználásának értékelésére, valamint olyan online jelentések elkészítésére használja fel, amelyek bemutatják a weboldalunkon folyó tevékenységeket, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra, a weboldalunk használatára vonatkozóan.

A Google Analytics az érintett informatikai rendszerén cookie-t helyez el. A cookie-k jelentésének meghatározását lsd. fent. A cookie-k beállításával a Google elemezni képes weboldalunk felhasználását. Az adatkezelő által működtetett jelen weboldal bármely olyan aloldalának megnyitásakor, amelyen a Google Analytics elem elhelyezésre került, az érintett informatikai rendszerén működő internetes böngésző automatikusan adatokat nyújt be a Google-nek, a Google Analytics elemen keresztül, elemzési célokból. E műszaki eljárás során, a Google személyes adatokat szerez, mint pl. az érintett IP-címe, ami által a Google, többek között, információkat szerez a  látogatók és klikkelések származási  helyére vonatkozóan, és a későbbiekben jutalék elszámolásokat tud létrehozni.

A cookie személyes információk tárolására szolgál, mint pl. a weboldal megnyitásának időpontja, a megnyitás helye, és  weboldalunk érintett általi felkeresésének  gyakorisága. Weboldalunk minden egyes felkeresésekor, az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet kapcsolat IP-címét, átadásra kerülnek a Google részére, az USA-ba. E személyes adatokat a Google az USA-ban tárolja. A Google az ezen műszaki eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek is átadhatja.

Az érintett jogosult, a fent leírtak szerint, a weboldalunk által való cookie elhelyezést bármikor megakadályozni, saját internetes böngésző beállításainak segítségével, ily módon állandó módon letiltva a cookie-k elhelyezését. Az internetes böngésző ilyen beállításával az is megakadályozásra kerül, hogy a Google Analytics  az érintett informatikai rendszerén cookie-kat helyezzen el. Ezen túlmenően, a Google Analytics által már alkalmazott cookie-k az internetes böngésző, vagy más szoftver program segítségével bármikor törölhetők.

Ezen felül, az érintett tiltakozhat a Google Analytics általi, a jelen weboldal használatára vonatkozó adatgyűjtés, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, vagy eleve kizárhatja azt. E célra, az érintettnek egy kiegészítést kell letöltenie az internetes böngészőjéhez a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, majd installálnia. Ez az internetes böngésző kiegészítő a JavaScript-en keresztül olyan információt ad a Google Analytics részére, hogy a weboldalak felkeresésére vonatkozó adatok és információk nem kerülhetnek átadásra a Google Analytics részére. Az internetes böngésző ezen kiegészítésének installációját a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszere a későbbiekben törlésre, formatálásra, vagy újra installálásra kerül, az érintettnek újra installálnia kell ezen internetes böngésző kiegészítést, a Google Analytics letiltására. Amennyiben ezt a böngésző kiegészítést az érintett, vagy az érintett irányítása alatt álló más személy eltávolította, vagy kikapcsolta, azt újra lehet installálni, vagy aktiválni.

A Google releváns adatvédelmi rendelkezéseire vonatkozó további információk a következő weboldalakon elérhetők: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ vagy a  http://www.google.com/analytics/terms/us.html alatt. A Google Analytics használatára vonatkozó további információk a következő oldalon elérhetők: https://www.google.com/analytics/.

 

A Google AdWords alkalmazására, és felhasználására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A jelen weboldalon az adatkezelő Google AdWords programot helyezett el. A Google AdWords internetes reklám szolgáltatás, ami lehetővé teszi a reklámozó számára, hogy a Google internetes kereső találatok között, valamint a Google reklám hálózatában reklámot helyezzen  el.  A  Google  AdWords  lehetővé  teszi  a  reklámozó  számára,  hogy  előre meghatározzon konkrét kulcsszavakat, amelyek segítségével egy reklám csak akkor jelenik meg a Google keresési találatok között, ha a felhasználó az adott kulcsszóra vonatkozó találatokat jelenít meg az internetes kereső segítségével. A Google reklámozási hálózatában, a reklámok egy automatikus algoritmus segítségével kerülnek megjelenítésre a releváns weboldalakon, a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembe vételével.

A Google AdWords szolgáltatást működtető cég: a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

A Google AdWords használatának célja weboldalunk promóciója, harmadik felek által működtetett weboldalakon való releváns reklámok, valamint a Google keresőoldal találatai között való megjelenítés által.

Ha egy érintett egy Google-ön elhelyezett reklám útján éri el weboldalunkat, az érintett informatikai rendszerén egy konverziós cookie kerül elhelyezésre a Google által. A cookie-k jelentésének meghatározását lsd. fent. A konverziós cookie 30 nap múlva érvényét veszti, és nem kerül az érintett azonosítására felhasználásra. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós cookie arra kerül felhasználásra, hogy ellenőrizzük, hogy weboldalunkon egyes (al)oldalak megjelenítésre kerültek-e. A konverziós cookie révén mind a Google, mind az adatkezelő ismereteket szerezhet arról, hogy a weboldalunkat egy AdWords reklám által felkereső személy milyen cselekményeket hajt végre a weboldalon.

A konverziós cookie által gyűjtött adatokat és információkat a Google látogatói statisztikák készítésére használja fel a weboldalunkra vonatkozóan. E látogatói statisztikák alapján határozható meg az AdWords reklámok alapján érkező felhasználók száma, hogy az egyes AdWords reklámok sikeressége vagy sikertelensége bizonyítható legyen, valamint hogy AdWords hirdetéseinket a jövőben optimalizálni tudjuk. Sem cégünk, sem más Google AdWords reklámozók nem kapnak a Google-től olyan információkat, amelyek alkalmasak lehetnének az érintettek azonosítására.

A konverziós cookie személyes információkat tárol, mint pl. az érintett által felkeresett weboldalak. Ily módon, weboldalunk minden egyes felkeresésekor, személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet kapcsolat IP-címét, átadásra kerülnek a Google részére, az USA-ba. E személyes adatokat a Google az USA-ban tárolja. A Google az ezen műszaki eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek is átadhatja.

Az érintett jogosult a weboldalunk által való cookie elhelyezést bármikor megakadályozni, saját internetes böngésző beállításainak segítségével, ily módon állandó módon letiltva a cookie-k elhelyezését. Az internetes böngésző ilyen beállításával az is megakadályozásra kerül, hogy a Google az érintett informatikai rendszerén konverziós cookie-t helyezzen el. Ezen túlmenően, a Google AdWords által már elhelyezett cookie-k az internetes böngésző, vagy más szoftver program segítségével bármikor törölhetők.

Az érintettnek joga van tiltakozni a Google érdeklődés alapú reklám tevékenysége ellen. E célból, az érintett a következő linket keresheti fel: https://adssettings.google.com az általa használt internetes böngészőkből, és megteheti a kívánt beállításokat.

További információk, valamint a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a következő

címen találhatók: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

Shopmasters - Informatika Kft.

Székhely:

2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Telefon:

+36 (30) 414-7763

E-mail:

kapcsolat@shopmasters.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által  megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e- mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.